O společnosti

Společnost založena v roce 2001, zabývající se činností ekonomických a organzačních poradců.

 

 

Diagram vlastnické struktury skupiny PPH
Složení výboru pro audit PPH

Kontakty

Pražská plynárenská Holding, a.s.
sídlo Praha 4, U Plynárny 500,
PSČ 140 00

Ing. Jana Schwarzová
vedoucí kanceláře představenstva
tel: tel: +420 725 596 336
email:  jana.schwarzova@ppas.cz

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Pražská plynárenská Holding, a.s.

2. Důvod a způsob založení

Společnost založena v březnu roku 2001 jako akciová společnost, zabývající se činností ekonomických a organizačních poradců. Zakladatelská smlouva je dostupná ve Sbírce listin obchodního rejstříku.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=14176578&subjektId=534113&spis=79224

3. Organizační struktura

http://www.pphas.cz/files/diagram_vlastnicke_truktury_koncernu_PPH.pdf

4. Kontaktní údaje

Ing. Jana Schwarzová, vedoucí kanceláře představenstva
tel: +420 725 596 336

Kontaktní poštovní adresa:
Pražská plynárenská, a.s.,
Národní 37/38, 110 00 Praha 1

Adresa pro osobní návštěvu:
Pražská plynárenská, a.s.,
Národní 37/38, 110 00 Praha 1
               
Úřední hodiny (pro osobní návštěvu):
Středa 9:00-11:00 hod.  
Úřední hodiny slouží výhradně k ústnímu podání žádosti (stížnosti, odvolání) případně osobnímu vyzvednutí poskytované informace.

Adresa internetové stránky:
www.pphas.cz

Adresa e-podatelny:
ID datové schránky: 72zfskp
jana.schwarzova@ppas.cz

5. Platby

č. účtu 6104572/0800 - Česká spořitelna, a.s.
VS - bude uveden ve výzvě k úhradě
KS – 558

6. IČO - 26442272

7. DIČO - CZ26442272

8. Dokumenty

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=14176578&subjektId=534113&spis=79224
Účetní výkazy společnosti jsou dostupné ve Sbírce listin OR v rámci příslušných výročních zpráv.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=534113

9. Žádosti o informace

         Žádost o informace lze podat:

 • ústně na adrese pro osobní návštěvu v úředních hodinách,
 • písemně na kontaktní poštovní adrese,
 • prostřednictvím sítě elektronických komunikací – jana.schwarzova@ppas.cz
 • datovou schránkou, ID datové schránky: 72zfskp

         Pro podání žádosti není stanoven žádný formulář. Žádost však musí obsahovat tyto náležitosti:

 • subjekt, kterému je žádost určena,
 • uvedení, že se žadatel domáhá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu nebo pro doručování,
 • právnické osoby: název, IČO, sídlo nebo adresa pro doručování,
 • elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud ji subjekt zřídil,
 • pokud žádost nesplňuje obsahové náležitosti není žádostí dle ZSPI a subjekt o tom žadatele vyrozumí do 7 dnů.

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

10. Příjem dalších podání

Stížnost může žadatel podat stejným způsobem jako žádost, tj. ústně, písemně atd., pokud:

 • nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti,
 • nebyla mu po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • informace byla poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty k podání informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (představenstvo společnosti). Pověřený pracovník do 7 dnů předkládá nadřízenému orgánu stížnost se spisovým materiálem, pokud stížnosti sám zcela nevyhoví poskytnutím informace nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů.

11. Opravné prostředky

Odvolání může podat žadatel ústně do protokolu, písemně, datovou schránkou nebo elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
Podává se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti u subjektu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Náležitosti odvolání stanoví správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). Pověřený pracovník předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (představenstvo společnosti) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Nadřízený orgán o odvolání do 15 dnů od předložení rozhodne. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem (lze podat žalobu).

12. Předpisy, které používáme a stanovují právo žádat o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění („ZSPI“).

13. Úhrady za poskytování informace

14. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Název Přílohy
01 - 6.11.2019.pdf Příloha
02 - 6.2.2020.pdf Příloha